GDPR

Bredband BAMSE

Bredalycke, Anemåla, Mundekulla, Skallebo, Eneholm och Sibbahult, Koppekull.

GDPR


Bredband BAMSE behöver spara och behandla personuppgifter om dig som medlem i föreningen och aktiv eller inaktiv brukare av bredbandet. Syftet med en sådan behandling är för att kalla till föreningsstämma och hantera korrekt fakturering av medlemsavgifter och aktiva anslutningar som medför en extra nätkostnad.


Vi har fått dina uppgifter via projektet Bredband BAMSE som startades 2010. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal i form av markavtal och medlem i föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i föreningen eller innehar markavtal.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte utanför föreningen, utan används för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Dock så kan vi komma att dela personuppgifter utanför föreningen förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Bredband BAMSE Ekonomisk förening, org.nr: 769621-5768. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ”info@bredbandbamse.se”. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Läs mer om GDPR, klicka på länken:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/